7.1.6.7. Deklarata për mbrojtjen e të dhënave (nga: 25.08.2020)

Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon llojin, fushën dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave personale (këtu e tutje referuar si "të dhëna") brenda ofertës sonë në internet dhe faqeve të internetit, funksioneve dhe përmbajtjes së lidhur, si dhe pranive të jashtme në internet, siç është profili ynë i mediave sociale (këtu e tutje referuar bashkërisht si "Ofertë në internet"). Si dhe në lidhje me trajtimin e të dhënave personale brenda bashkisë / grupit lokal. Në lidhje me termat e përdorur, të tilla si "përpunimi" ose "personi përgjegjës", ne i referohemi përkufizimeve në Artin 4 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

Organi përgjegjës / zyrtari për mbrojtjen e të dhënave:

Organi përgjegjës është:

Shoqata për
zyrtarë të mbrojtjes së të dhënave të Misionit dhe Diakonie eV

Neustraße 18

D- 35685 Dillenburg

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Më poshtë u emërua si zyrtari i jashtëm i mbrojtjes së të dhënave:

P2 Konsultohuni me
c / o. Z. Jürgen Golda

Wilhelm-Bläser-Str. 3 c

D- 59174 Kamen

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Çdo person i interesuar mund të kontaktojë zyrtarin tonë të mbrojtjes së të dhënave direkt në çdo kohë me ndonjë pyetje ose sugjerim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.

Llojet e të dhënave të përpunuara:

 • Të dhënat e inventarit (p.sh., emrat, adresat).
 • Detajet e kontaktit (p.sh., email, numrat e telefonit).
 • Të dhënat e përmbajtjes (p.sh., futja e tekstit, fotografi, video).
 • Të dhënat e përdorimit (p.sh. faqet e internetit të vizituara, interesi për përmbajtjen, kohët e qasjes).
 • Të dhëna meta / komunikimi (p.sh. informacioni i pajisjes, adresat IP).

Kategoritë e subjekteve të të dhënave

Anëtarët dhe miqtë e komunitetit / grupit lokal. Vizitorët dhe përdoruesit e ofertës në internet (në vijim ne gjithashtu u referohemi personave në fjalë kolektivisht si "përdorues").

Qëllimi i përpunimit

 • Mbajtja e kontakteve dhe një liste ditëlindjesh për të ruajtur komunitetin
 • Menaxhimi i kontabilitetit financiar
 • Sigurimi i ofertës në internet, funksionet dhe përmbajtja e saj.
 • Përgjigjja e pyetjeve të kontaktit dhe komunikimi me përdoruesit.
 • Masa sigurie.
 • Matja e diapazonit

Termat e përdorur

"Të dhëna personale" janë të gjitha informacionet që lidhen me një të identifikuar ose të identifikueshëm

person fizik (këtu e tutje referuar si "subjekt i të dhënave"); Një person fizik konsiderohet i identifikueshëm i cili mund të identifikohet direkt ose indirekt, veçanërisht me anë të caktimit të një identifikuesi të tillë si një emër, një numri identifikimi, të dhënave të vendndodhjes, një identifikuesi në internet (p.sh. cookie) ose një ose më shumë karakteristikave të veçanta që shprehin identiteti fizik, fiziologjik, gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose shoqëror i këtij personi fizik.

"Përpunimi" është çdo proces ose seri e proceseve të kryera me ose pa ndihmën e proceseve të automatizuara në lidhje me të dhënat personale. Termi shkon shumë larg dhe përfshin praktikisht çdo trajtim të të dhënave. "Pseudonimizimi" është përpunimi i të dhënave personale në një mënyrë të tillë që të dhënat personale të mos mund t'i caktohen më një personi specifik në fjalë pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që ky informacion shtesë të ruhet veçmas dhe të merren masat teknike dhe organizative të cilat sigurojnë që të dhënat personale të mos i caktohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

"Profilizimi" i çdo lloji të përpunimit të automatizuar të të dhënave personale që konsiston në përdorimin e këtyre të dhënave personale për të vlerësuar aspekte të caktuara personale që kanë të bëjnë me një person fizik, në veçanti aspekte që lidhen me performancën e punës, situatën ekonomike, shëndetin, preferencat personale, Të analizojë ose parashikojë interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose zhvendosjen e këtij personi fizik.

"Përgjegjës" është personi fizik ose juridik, autoriteti, institucioni ose organi tjetër që vetëm ose së bashku me të tjerët vendos për qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale.

"Përpunues" do të thotë një person fizik ose juridik, autoritet, institucion ose organ tjetër që përpunon të dhëna personale në emër të personit përgjegjës.

Baza ligjore përkatëse

Në përputhje me Art. 13 GDPR, ne do t'ju informojmë për bazën ligjore për përpunimin e të dhënave tona

Me Nëse baza ligjore nuk përmendet në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave, zbatohet si në vijim: Baza ligjore për marrjen e pëlqimit është neni 6 (1) i ndezur. a dhe Art. 7 GDPR, baza ligjore për përpunimin për të përmbushur shërbimet tona dhe kryerjen e masave kontraktuale, si dhe përgjigjja e pyetjeve është Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR, baza ligjore për përpunimin për të përmbushur detyrimet tona ligjore është neni 6 paragrafi 1 lit. c GDPR, dhe baza ligjore për përpunimin për të mbrojtur interesat tona legjitime është neni 6 (1) i ndezur. FDSGVO Në rast se interesat jetësore të subjektit të të dhënave ose një personi tjetër fizik kërkojnë përpunimin e të dhënave personale, neni 6 paragrafi.

1 lit. d GDPR si bazë ligjore.

Masa sigurie

Në përputhje me Art. 32 GDPR, duke marrë parasysh gjendjen e artit, kostot e zbatimit dhe llojin, fushën, rrethanat dhe qëllimet e përpunimit, si dhe probabilitetin e ndryshëm të ndodhjes dhe ashpërsinë e rrezikut për të drejtat dhe liritë e personave fizikë, ne marrim masa të përshtatshme teknike dhe organizative për të siguruar një nivel të mbrojtjes të përshtatshëm për rrezikun.

Masat përfshijnë, në veçanti, sigurimin e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave duke kontrolluar aksesin fizik në të dhëna, si dhe hyrjen përkatëse, hyrjen, transferimin, sigurimin e disponueshmërisë dhe ndarjen e tyre.

Për më tepër, ne kemi vendosur procedura që sigurojnë ushtrimin e të drejtave të të prekurve, fshirjen e të dhënave dhe përgjigjen ndaj kërcënimeve të të dhënave. Për më tepër, ne marrim në konsideratë mbrojtjen e të dhënave personale gjatë zhvillimit ose zgjedhjes së pajisjeve, programeve dhe proceseve, në përputhje me parimin e mbrojtjes së të dhënave përmes dizajnit të teknologjisë dhe cilësimeve të paracaktuara miqësore për mbrojtjen e të dhënave (Art. 25 GDPR).

Bashkëpunimi me përpunuesit dhe palët e treta

Nëse u zbulojmë të dhëna personave dhe kompanive të tjerë (përpunuesit e kontratave ose palëve të treta) si pjesë e përpunimit tonë, i transferojmë tek ata ose përndryshe u lejojmë atyre të kenë qasje në të dhëna, kjo bëhet vetëm në bazë të lejes ligjore (p.sh. nëse të dhënat transferohen te palët e treta, si p.sh. Ofruesi i shërbimit të pagesave, sipas Art. 6 Para. 1 lit. b. GDPR kërkohet të përmbushë kontratën), ju keni rënë dakord, një detyrim ligjor parashikon për këtë ose bazuar në interesat tona legjitime (p.sh. kur përdorni agjentë, hostë në internet, etj.).

Nëse ne i porosisim palët e treta të përpunojnë të dhëna në bazë të të ashtuquajturës "kontratë e përpunimit të porosive", kjo bëhet në bazë të nenit 28 GDPR.

Transfertat në vendet e treta

Nëse përpunojmë të dhëna në një vend të tretë (d.m.th. jashtë Bashkimit Evropian (BE) ose Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) ose nëse kjo ndodh në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të palëve të treta ose zbulimit ose transmetimit të të dhënave tek palët e treta, kjo ndodh vetëm nëse do të përmbushë (para) detyrimeve kontraktuale, në bazë të pëlqimit tuaj, në bazë të një detyrimi ligjor ose në bazë të interesave tona legjitime. Në varësi të lejeve ligjore ose kontraktuale, ne përpunojmë ose kemi të dhëna të përpunuara në një vend të tretë vetëm nëse plotësohen kërkesat e veçanta të Artit 44 ff. GDPR. Kjo do të thotë që përpunimi zhvillohet, për shembull, në bazë të garancive të veçanta (të ashtuquajturat "klauzola standarde kontraktuale").

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Ju keni të drejtë të kërkoni konfirmim nëse të dhënat në fjalë po përpunohen dhe të kërkoni informacione në lidhje me këto të dhëna dhe informacione të mëtejshme dhe një kopje të të dhënave në përputhje me Art. 15 GDPR.

Ju keni në përputhje me rrethanat. Neni 16 GDPR e drejta për të kërkuar plotësimin e të dhënave në lidhje me ju ose korrigjimin e të dhënave të pasakta në lidhje me ju.

Në përputhje me Art. 17 GDPR, ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat përkatëse të fshihen menjëherë ose, përndryshe, në përputhje me Art. 18 GDPR, të kërkoni një kufizim në përpunimin e të dhënave.

Ju keni të drejtë të kërkoni që të merrni të dhënat në lidhje me ju që na keni dhënë në përputhje me nenin 20 GDPR dhe të kërkoni që ato t'u transmetohen palëve të tjera përgjegjëse.

Ju gjithashtu keni një perlë. Art 77 GDPR keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës.

E drejta e tërheqjes

Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj në përputhje me. Revokoni Artin 7 Para. 3 GDPR me efekt për të ardhmen.

E drejta për të kundërshtuar

Ju mund të kundërshtoni përpunimin e ardhshëm të të dhënave tuaja në përputhje me Art. 21 GDPR në çdo kohë. Kundërshtimi mund të bëhet veçanërisht kundër përpunimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

Cookie dhe e drejta për të kundërshtuar postën direkte

Uebfaqja jonë përdor cookies për t'ju ofruar një trajtim efektiv dhe miqësor ndaj përdoruesit. Kjo e bën përdorimin e cookies të domosdoshëm dhe justifikon interesin tonë të ligjshëm për përdorimin e kësaj teknologjie. Shumica e shfletuesve ju ofrojnë funksionalitetin për të shfaqur cookies të përdorura.

Sidoqoftë, nëse doni të parandaloni përdorimin e cookies në përgjithësi, shfletuesi juaj ka mundësinë të parandalojë pranimin dhe ruajtjen e cookies të reja. Për të zbuluar se si funksionon kjo me shfletuesin tuaj, ju lutemi përdorni funksionin e ndihmës të shfletuesit përkatës.

Sipas ligjit, ne mund të ruajmë cookies në pajisjen tuaj nëse ato janë absolutisht të nevojshme për funksionimin e kësaj faqe. Ne kemi nevojë për lejen tuaj për të gjitha llojet e tjera të cookies. Kjo faqe përdor lloje të ndryshme të cookies. Disa cookies vendosen nga palë të treta që shfaqen në faqet tona.

Kur vizitoni faqen tonë, do të merrni një përzgjedhje për çdo pëlqim të nevojshëm. Ju mund t'i lexoni ato në paqe dhe të merrni vendimin tuaj (vendosni). Nëse dëshironi të ndryshoni ose tërhiqni pëlqimin tuaj, fshini cookies në shfletuesin tuaj dhe rivendosni pëlqimin tuaj.

Fshirja e të dhënave

Të dhënat e përpunuara nga ne do të fshihen ose kufizohen në përpunimin e tyre në përputhje me Art. 17 dhe 18 GDPR. Përveç nëse shprehet shprehimisht në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat e ruajtura nga ne do të fshihen sa më shpejt që ato nuk kërkohen më për qëllimin e tyre të synuar dhe fshirja nuk bie ndesh me ndonjë kërkesë të ruajtjes ligjore. Nëse të dhënat nuk fshihen sepse kërkohen për qëllime të tjera dhe të lejueshme ligjërisht, përpunimi i tyre do të kufizohet. Kjo do të thotë që të dhënat bllokohen dhe nuk përpunohen për qëllime të tjera. Kjo vlen, për shembull, për të dhënat që duhet të mbahen për arsye tregtare ose ligjore të taksave.

Sipas kërkesave ligjore në Gjermani, magazinimi zhvillohet në veçanti për 10 vjet sipas §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 dhe 4, Abs. 4 HGB (libra, regjistra, raporte menaxhimi, dokumente kontabël, libra tregtimi, më të rëndësishëm për taksimin Dokumente, etj.) Dhe 6 vjet sipas § 257 Par. 1 Nr. 2 dhe 3, Paragrafi 4 HGB (letra tregtare).

Sipas kërkesave ligjore në Austri, magazinimi zhvillohet në veçanti për 7 vjet sipas § 132 Abs. 1 BAO (dokumente të kontabilitetit, fatura / fatura, llogari, fatura, letra biznesi, lista e të ardhurave dhe shpenzimeve, etj.), Për 22 vjet në lidhje me pasuritë e paluajtshme dhe për 10 vjet në lidhje me dokumentet në lidhje me shërbimet e ofruara në mënyrë elektronike, telekomunikimet, transmetimet dhe shërbime televizive që u ofrohen jo-sipërmarrësve në vendet anëtare të BE-së dhe për të cilat përdoret mini-one-stop-shop (MOSS).

Administrimi, kontabiliteti financiar, organizimi i zyrës, menaxhimi i kontaktit

Ne përpunojmë të dhëna në kontekstin e detyrave administrative, si dhe organizimin e operacioneve tona, kontabilitetin financiar dhe pajtueshmërinë me detyrimet ligjore, siç është arkivimi. Ne përpunojmë të njëjtat të dhëna që përpunojmë në kontekstin e ofrimit të shërbimeve tona kontraktuale. Bazat e përpunimit janë neni 6 paragrafi 1 lit. c GDPR, Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Përpunimi prek klientët, palët e interesuara, partnerët e biznesit dhe vizitorët e faqeve të internetit. Qëllimi dhe interesi ynë për përpunimin qëndron në administratën, kontabilitetin financiar, organizimin e zyrës, arkivimin e të dhënave, d.m.th. detyrat që shërbejnë për të ruajtur aktivitetet tona të biznesit, për të kryer detyrat tona dhe për të ofruar shërbimet tona.

Për më tepër, në bazë të interesave tona të biznesit, ne ruajmë informacione mbi furnitorët, organizatorët dhe partnerë të tjerë të biznesit, p.sh. për qëllime të kontaktit të mëvonshëm. Në përgjithësi këto të dhëna kryesisht të ndërlidhura i ruajmë përgjithmonë.

Sigurimi i shërbimeve tona ligjore dhe komerciale

Ne përpunojmë të dhënat e anëtarëve tanë, mbështetësve, palëve të interesuara, klientëve ose personave të tjerë në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 lit. b GDPR, me kusht që ne t'ju ofrojmë shërbime kontraktuale ose të veprojmë brenda fushës së një marrëdhënie ekzistuese biznesi, p.sh. me anëtarët, ose jemi vetë marrës të shërbimeve dhe përfitimeve. Përveç kësaj, ne përpunojmë të dhënat e subjekteve të të dhënave në përputhje me Art. 6 para. 1 lit. f GDPR bazuar në interesat tona legjitime, p.sh. kur bëhet fjalë për detyra administrative ose punë të marrëdhënieve me publikun. Të dhënat e përpunuara, lloji, qëllimi dhe qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen nga marrëdhënia themelore kontraktuale. Kjo në thelb përfshin të dhënat e inventarit dhe master të personave (p.sh. emrin, adresën, etj.),

Ne fshijmë të dhëna që nuk kërkohen më për qëllimet tona ligjore dhe të biznesit. Kjo përcaktohet në përputhje me detyrat përkatëse dhe marrëdhëniet kontraktuale. Në rastin e përpunimit të biznesit, ne i mbajmë të dhënat për aq kohë sa ato mund të jenë të rëndësishme për transaksionet e biznesit dhe në lidhje me çdo garanci ose detyrim të përgjegjësisë. Nevoja për të ruajtur të dhënat kontrollohet çdo tre vjet; përndryshe, zbatohen kërkesat ligjore të mbajtjes.

kontaktoni

Kur na kontaktoni (p.sh. përmes formës së kontaktit, postës elektronike, telefonit ose përmes mediave sociale), informacioni i dhënë nga përdoruesi përdoret për të përpunuar kërkesën e kontaktit dhe për ta përpunuar atë në përputhje me. Art 6 paragrafi 1 lit. b) GDPR i përpunuar. Informacioni i përdoruesit mund të ruhet në një sistem të menaxhimit të marrëdhënieve me klientin ("sistemi CRM") ose një organizatë e krahasueshme e kërkesave. Ne i fshijmë kërkesat nëse nuk kërkohen më. Ne rishikojmë kërkesën çdo dy vjet; Zbatohen edhe detyrimet ligjore të arkivimit.

 

Pritja

Shërbimet e pritjes që ne përdorim shërbejnë për të ofruar shërbimet e mëposhtme: Infrastruktura dhe shërbimet e platformës, kapaciteti informatik, hapësira e magazinimit dhe shërbimet e bazës së të dhënave, shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e mirëmbajtjes teknike që ne përdorim për qëllimet e funksionimit të kësaj oferte në internet.

Ne, ose ofruesi ynë i pritjes, përpunojmë të dhënat e inventarit, të dhënat e kontaktit, të dhënat e përmbajtjes, të dhënat e kontratës, të dhënat e përdorimit, të dhënat meta dhe të komunikimit nga klientët, palët e interesuara dhe vizitorët e kësaj oferte në internet bazuar në interesat tona legjitime në një ofrim efikas dhe të sigurt të kësaj oferte në internet në përputhje me. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO në bashkëpunim me nenin 28 DSGVO (lidhja e një kontrate të përpunimit të porosisë).

Mbledhja e të dhënave të hyrjes dhe skedarëve të regjistrave

Ne, ose ofruesi ynë i pritjes, mbledhim të dhëna në bazë të interesave tona legjitime brenda kuptimit të Artit. 6 paragrafi 1 lit. f Të dhëna GDPR për çdo akses në serverin në të cilin ndodhet ky shërbim (të ashtuquajturat skedarë të regjistrit të serverit). Të dhënat e hyrjes përfshijnë emrin e faqes në internet, skedarin, datën dhe kohën e hyrjes, sasinë e të dhënave të transferuara, njoftimin e hyrjes së suksesshme, llojin dhe versionin e shfletuesit, sistemin operativ të përdoruesit, URL-në e referuesit (faqja e vizituar më parë), adresa IP dhe ofruesi kërkues.

Për arsye sigurie (p.sh. për të hetuar abuzim ose mashtrim), informacioni i skedarit të regjistrit ruhet për një maksimum prej 7 ditësh dhe më pas fshihet. Të dhënat, ruajtja e mëtejshme e të cilave kërkohet për qëllime provuese përjashtohen nga fshirja derisa incidenti përkatës të jetë sqaruar përfundimisht.

Integrimi i shërbimeve dhe përmbajtjes nga palët e treta

Ne përdorim përmbajtje ose oferta shërbimesh nga ofruesit e palëve të treta brenda ofertës sonë në internet mbi bazën e interesave tona legjitime (d.m.th. interesi për analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës tonë në internet brenda kuptimit të Art. 6 Para. 1 lit. Për shembull, për të integruar video ose gërma (këtu e tutje referuar në mënyrë uniforme si "përmbajtje").

Kjo gjithmonë presupozon që ofruesit e palëve të treta të kësaj përmbajtje të perceptojnë adresën IP të përdoruesve, pasi ata nuk do të ishin në gjendje të dërgojnë përmbajtjen në shfletuesin e tyre pa adresën IP. Prandaj, adresa IP kërkohet për të shfaqur këtë përmbajtje. Ne përpiqemi të përdorim vetëm përmbajtje, ofruesit përkatës të së cilës përdorin vetëm adresën IP për të dhënë përmbajtjen. Ofruesit e palëve të treta mund të përdorin të ashtuquajturat etiketa pixel (grafikë të padukshëm, të njohur gjithashtu si "fenerë në internet") për qëllime statistikore ose të marketingut. "Etiketat pixel" mund të përdoren për të vlerësuar informacione të tilla si trafiku i vizitorëve në faqet e kësaj faqe në internet. Informacioni pseudonim gjithashtu mund të ruhet në cookies në pajisjen e përdoruesit dhe, ndër të tjera, informacion teknik në lidhje me shfletuesin dhe sistemin operativ, duke referuar faqet e internetit,

YouTube

Ne i vendosim videot nga platforma "YouTube" e siguruar nga Google LLC, 1600 Amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA. Deklarata e mbrojtjes së të dhënave: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .

 

Google Fonts

Ne integrojmë shkronjat ("Google Fonts") nga ofruesi Google LLC, 1600 Amfiteatri Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA. Deklarata e mbrojtjes së të dhënave: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .

 

Google reCAPTCHA

Ne përdorim "Google reCAPTCHA" (këtu e tutje "reCAPTCHA") në faqet tona të internetit. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Qëllimi i reCAPTCHA është të kontrollojë nëse të dhënat futen në faqen tonë të internetit (p.sh. në një formë kontakti) nga një person ose nga një program i automatizuar. Për këtë, reCAPTCHA analizon sjelljen e vizitorit të faqes në internet bazuar në karakteristika të ndryshme. Kjo analizë fillon automatikisht sapo vizitori i faqes së internetit të hyjë në faqen e internetit. Për analizën, reCAPTCHA vlerëson informacione të ndryshme (p.sh. adresa IP, kohëzgjatja e qëndrimit të vizitorit të faqes në internet ose lëvizjet e miut të bëra nga përdoruesi). Të dhënat e mbledhura gjatë analizës i përcillen Google.

Analizat reCAPTCHA zhvillohen plotësisht në sfond. Vizitorët e faqes në internet nuk janë të informuar se po bëhet një analizë.

Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të nenit 6 paragrafi 1 lit. f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të mbrojtur ofertat e tij në internet nga spiunimi abuziv i automatizuar dhe nga SPAM.

Për më shumë informacion mbi reCAPTCHA të Google dhe politikën e privatësisë së Google, shihni lidhjet e mëposhtme:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  dhe  https://www.google.com/recaptcha/intro/android. html .

 

hartat e Google

Ne integrojmë hartat nga shërbimi "Google Maps" të ofruara nga Google LLC, 1600 AmphitheaterParkway, Mountain View, CA 94043, USA. Të dhënat e përpunuara mund të përfshijnë, në veçanti, adresën IP dhe të dhënat e vendndodhjes së përdoruesve, të cilat, megjithatë, nuk mblidhen pa pëlqimin e tyre (zakonisht në kontekstin e cilësimeve të pajisjeve të tyre të lëvizshme). Të dhënat mund të përpunohen në SHBA. Deklarata e mbrojtjes së të dhënave: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out:

https://adssettings.google.com/authenticated .

Trajtimi i të dhënave personale brenda komunës / grupit lokal

Si në trajtimin e të dhënave personale në internet, ne gjithashtu shpjegojmë se si të dhënat personale trajtohen nga komuna brenda në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave. Kjo mund të jetë për anëtarët dhe listat e miqve për përdorim të brendshëm të komunitetit. Nëse një person i emëruar nuk pajtohet, ai ose ajo mund të insistojë në fshirjen e menjëhershme.

Politika e privatësisë - Përditësuar më: 06/09/2020